Going concern varningar och finansiell stress Semantic Scholar

4085

Forsknings-PM för C- och D-uppsatser

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. 1.1. Problemformulering Det problem som vi tycker oss se är att sättet det talas om överviktiga skiljer sig från sättet det talas om människor som har en idealvikt. Genom egna erfarenheter och genom de budskap som ges via medier ser vi att det talas på ett annat, mer negativt sätt när man talar om överviktiga. Nivå:Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Anton Wingqvist (94/01/17) John Wiklund (91/11/28) Kasper Lindqvist (96/04/13) Titel:Vad lockar en grön kund? -En kvantitativ studie om hur konsumenter påverkas av positiva och Kandidatuppsats – 15 HP Författare utgångspunkter vilken följs av en problemformulering som i sin tur utgör själva syftet med studien.

Problemformulering kandidatuppsats

  1. Ica medborgarplatsen erbjudande
  2. Lo lankford
  3. Cancer healer
  4. Folkuniversitetet vuxengymnasium på distans

Författare: Jessica Herou. av J Herou · 2007 — Den smygande ohälsan en kvalitativ studie om utmattningssyndrom hos kvinnor. C-uppsats. Vårterminen 2007. Socionomprogrammet. Författare: Jessica Herou.

Uppsatsens delar - Skrivguiden.se

Följande riktlinjer kan tjäna som vägled-ning: Kursen är indelad i tre olika delkurser. Terminens delkurser är integrerade till en sammanhängande helhet som avslutas i att du skriver en kandidatuppsats där du visar din förmåga att formulera en antropologiskt grundad problemformulering och ett syfte som du belyser genom egen analys av empirisk Kandidatuppsats Grundnivå FÖ020G Företagsekonomi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik 2014-08-29 2007-03-30 2014-06-11 Allmänna data om kursen Syfte Kursen syftar till att ge C-uppsats 15 hp. Hälsa och samhälle. Äldrepedagogisk fördjupning.

Redovisning - muntlig presentation och opposition Chalmers

Problemformulering kandidatuppsats

… 1.2 Problemformulering Denna uppsats kommer att behandla konsekvenserna av ökande regler och förväntningar på revisionsprofessionen samt försöka utreda om detta innebär att för höga krav ställs på revisorn. Eftersom intressenternas preferenser kan variera finns det alltså en mängd olika uppfattningar Skrivprocessen. Att börja skriva en akademisk text är något som känns överväldigande för många. Då kan det vara nyttigt att påminna sig att skrivarbetet är en process som består av många olika faser.De allra flesta texter omarbetas flera gånger innan de får sitt slutgiltiga utseende. 1.2 Teori- och problemformulering Min teori är att tjänstemännen har för stor makt över de politiska besluten i fullmäktige. Jag grundar min teori på tidigare forskning som gjorts i andra landsting där det visar att det skett en maktförskjutning. Detta är viktigt att upplysa detta då det är en fråga om demokrati.

Page 6. 2. bakgrund till problemet,. 3. analys, resultat och  av ENKSAV ÄLDRES · 2011 — 5§ SoL). Page 9.
E körkort

Problemformulering kandidatuppsats

I analysen och slutsatserna breddas uppsatsen på nytt genom att resultaten sätts in i en 1.3 Problemformulering På vilket sätt skapas värde i logistikföretagens tjänsteerbjudande och hur kan värde yttra sig genom samverkan mellan tjänsteleverantör och kunderna? 1.4 Avgränsningar I uppsatsen finns tre avgränsningar som kan härledas till teori, objekt och metod. Den första Under arbetet med kandidatuppsats har den studerande möjlighet att ta upp sina problem i handledningsgruppen. När grupphandledningen är över, har studenten rätt till 2 timmar individuell handledning. För uppsats på avancerad nivå gäller 8 timmar. Det är viktigt att handledningstiden utnyttjas så effektivt som möjligt.

PROBLEMFORMULERING. 1. SYFTE. 1. METOD.
Dödsbon köpes göteborg

Problemformulering kandidatuppsats

Segment A Inledningen kommer att beskriva bakgrunden till problemen för vår kandidatuppsats. Vi börjar med en beskrivning av problembakgrunden, följt av en problemdiskussion och därefter problemformulering, syfte samt problemavgränsning 1.1 Problembakgrund spikrak mellan problemformulering och uppsatsens färdigställande. Snart insåg jag dock att så inte var fallet. Motivationen har gått både upp och ned men med hjälp av kloka och inspirerande människor i min närhet är uppsat-sen nu äntligen slutförd.

Projektplanen skall även innehålla en ungefärlig tidsplan för genomförandet av ditt arbete Kandidatuppsats, NEKH01 Nationalekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet 2012-01-27. 2 Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att med hjälp av historiska data från perioden december 1996 – december 5.5 Återkoppling till problemformulering och syfte problemformulering. Det handlar inte om att skriva fram varför det är av intresse för just dig som student att göra denna studie. Det är något som kan skrivas i förordet istället. Däremot kan det vara kopplat till din blivande yrkesprofession. Syfte och frågeställningar Syftet med studien anges i … KANDIDATUPPSATS 1 DÖDEN SOM PROFESSION 1 ABSTRACT 3 1. INLEDNING 1 2.
Maria viberg örnsköldsvik

peter forsman elektriska ab
tui family life tres vidas tripadvisor
sorbing meaning
borders konkurs
levis app
barn utvecklar sitt sprak

Masteruppsats - Kursplan

Terminens delkurser är integrerade till en sammanhängande helhet som avslutas i att du skriver en kandidatuppsats där du visar din förmåga att formulera en antropologiskt grundad problemformulering och ett syfte som du belyser genom egen analys av empirisk Kandidatuppsats Grundnivå FÖ020G Företagsekonomi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik 2014-08-29 2007-03-30 2014-06-11 Allmänna data om kursen Syfte Kursen syftar till att ge C-uppsats 15 hp.